68 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | Ved inngangen til Sørbyløkka barnehage vugges en liten tass i søvn. Innendørs er det lek og aktivitet. Og nok ansatte på jobb. Men på mange arbeidsplasser i Drammen kommune får de ansatte dårlig samvittighet hvis de er syke, eller de kvier seg for å be om fri for å gå på kurs. Det kan nemlig gå ut over kollegaene. Det fikk Fagforbundet Drammen til å engasjere seg og spørre medlemmene hvilke utfordringer de møter i arbeidshverdagen, og hva som må til for å gjøre en enda bedre jobb. Svarene som gikk igjen var at de er for få ansatte og at det er vanskelig å få inn vikarer. FINT AT DET NYTTER – Mange skrev at vi blir sårbare dersom vi ikke får inn vikarer ved sykdom eller kurs. Vi har ganske god tilgang på vikarer her i barnehagen. Men jeg vet at andre ikke tar inn vikarer før arbeidsgiverperioden på 16 dager er over. Det er lenge. Særlig over tid gir det slitasje og mer sykefravær, sier Ann Helen Engmark-Fekjær, som er pedagogisk leder i Sørbyløkka barnehage. Der la tillitsvalgt i Fagforbundet et blankt ark på bordet i pauserommet, og alle ble bedt om å skrive ned problemer byens politikere burde vite om. En gjenganger blant svarene var for få ansatte og problemer med vikarbruk. Fagforbundet i Drammen samlet og koordinerte innspillene og brakte forslagene videre til bystyret. Der ble de hørt. Rett før årsskiftet bestemte politikerne seg for å ta fatt i utfordringene. Vikarbudsjettet ble styrket med én million kroner. Et partssammensatt utvalg med to tillitsvalgte og to fra administrasjonen er i gang med å lage forslag til hvordan bruk av vikarer skal bli enklere. Et av forslagene fra de ansatte er å opprette en felles vikarpool for noen barnehager, slik at vikarene kjenner både barna og driften. Et annet er at de store barnehagene skal ha en fast vikar på heltid som kan steppe inn der det trengs. Dette er forslag det partssammensatte utvalget nå skal vurdere, i tillegg til hvilken kompetanse vikarene bør ha. – Det blir spennende å følge resultatet. Jeg er jo engasjert i vår arbeidshverdagen. Det er morsomt å se at det nytter. Selv om det tar tid, er det fint å se at noe jeg og kollegaer skrev her på pauserommet, faktisk får gjennomslag i bystyret, sier Engmark-Fekjær, som også er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Drammen. VIKARER MED KUNNSKAP – Vikarene er en viktig ressurs, vi trenger mange faglærte i framtida. De må ha god kompetanse og fungere godt. I tillegg er det viktig at de tas godt i mot, påpeker HR-leder Marit Nilsen i Drammen kommune. Hun sitter i utvalget som skal finne gode løsninger for vikarbruken. Får én million til å satse på vikarer Ansatte i barnehagene ba politikerne i Drammen om bedre bruk av vikarer – og ble hørt. TEKST: TITTI BRUN FOTO: WERNER JUVIK MELLOM OSS / VIKARSTRATEGI Jeg er jo engasjert i min egen og mine kollegaers arbeidshverdag. ANN HELEN ENGMARK-FEKJÆR fbaargang2017 fbseksjonpdf