| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 69 – Det vil ta tid før vi kan komme med anbefalinger, men arbeidsgruppa er godt i gang, sier hun. RESSURSBANK, OVERBOOKING, VIKARPOOL – Vi hadde ikke god nok oversikt over hvor mange vikarer som jobber til enhver tid, sier Elisabeth Arntsen, som er leder i Fagforbundet Drammen. – Vi diskuterer forskjellige løsninger, blant annet én felles ressursbank eller vikarpool. Vi ser også på en modell med overbooking av fast ansatte i turnus, slik at arbeidsplassene stort sett kan dekke opp fravær med egne, fast ansatte. Arntsen er opptatt av å utnytte den kompetansen vikarene har. – Mange av dem samler timer for å ta fagprøve, og det burde vi tilrettelegge for. Kommunen må ikke miste dyktige vikarer som kan bli gode medarbeidere, sier Arntsen. UTFORDRINGER FOR VIKARER I DRAMMEN • 13 prosent, det vil si ca. 500 av 3600 ansatte i kommunen, er vikarer. • Kommunen trenger mange faglærte i framtida (barnehage, helse og tekniske tjenester). • Det er liten oversikt og samarbeid mellom virksomhetene. • Vikarenes kompetanse utnyttes ikke. • Mange samler timer for å ta fagprøve. • Har ingen rettigheter. • Får ikke vakter når vikariatet nærmer seg fire år, fordi de da får rettigheter til fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven. • Studentvikarer kvelder og helger er god opplæring, men et problem for dagvaktene. • Vikarer bør jobbe på institusjon før de sendes ut i hjemmetjenesten. • Er ofte arbeidssøkende, og gode vikarer blir borte fordi Nav krever at de skal søke mange jobber. • Mange med dårlig språkkunnskap får bare vikarjobber, på stadig nye arbeidsplasser. fbaargang2017 fbseksjonpdf