72 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | MELLOM OSS / GLIMT FRA VERDEN JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. EU-UNGDOM FÅR JOBB MED LITT HJELP *Flere millioner ungdommer har fått hjelp til å komme i jobb eller utdanning gjennom ungdomsgarantien i EU som kom på plass i 2013. Nå er ytterligere to millioner euro lagt i potten slik at flere unge kan få hjelp innen 2020. Ungdomsgarantien skal bidra til at unge voksne får arbeid, utdanning eller læreplass. Siden 2013 har ungdomsledigheten falt fra 24,4 prosent til 18,9 prosent i 2016. Andelen unge mellom 15 og 24 år som verken er i arbeid eller under utdanning har gått ned fra 13,2 prosent i 2012 til 12,0 prosent i 2016. Modellen kommer fra Norden. I Norge ble det på slutten av 1970-årene innført en garanti for arbeidsmarkedsrettet tiltaksplass for arbeidsløse mellom 16 og 19 år. *Rapporten «Nordic Green to Scale» presenterer 15 nordiske løsninger for å redusere klimautslipp. • Urbane dansker sykler i gjennomsnitt tre kilometer hver dag. Hvis andre gjorde det samme, ville det redusere utslipp nesten tilsvarende det Slovakia årlig produserer. • Nesten 30 prosent av energien på Island er basert på geotermisk energi (varmeenergi fra jordas indre). Hvis land med geotermisk potensiale gjorde det samme, ville det redusere utslipp tilsvarende det Danmark årlig produserer. • I fjor var hver fjerde nysolgte bil i Norge el-bil eller hybrid. Hvis andre i-land brukte like mange el-biler, ville det redusere utslippene med nesten like mye som Danmark årlig forbruker. • I forhold til antall innbyggere har Sverige verdens høyeste antall varmepumper. Økes denne løsningen i utvalgte europeiske land, vil det kutte utslipp tilsvarende det Cuba årlig produserer. NORDISKE KLIMALØSNINGER ELV BLE JURIDISK PERSON *Whanganui-elva i New Zealand er verdens første som har fått status som juridisk person. Parlamentet i New Zealand har vedtatt å gi elva en status som eget rettssubjekt, på lik linje med for ekempel forretningsselskaper. Elvas rettigheter skal ivaretas av to personer fra urbefolkningen. Det betyr at de kan representere og ivareta elvas interesser, om nødvendig i retten, i for eksempel utbyggingssaker. Maoriene har kjempet i over 160 år for at elva skulle få denne statusen. FOTO: PER FLAKSTAD FOTO: COLOURBOX.COM FOTO: COLOURBOX.COM FLERE UNGE I JOBB: EU har bestemt seg for å bruke mer penger på å få unge ut i jobb. FOTKRAFT: Danskene, som denne familien i København, bruker sykkelen flittig. Det reduserer klimautslippene. fbaargang2017 fbseksjonpdf