76 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | E-POST: BARESPOR@FAGFORBUNDET.NO Bspaører Send inn spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Ekspertpanelet svarer. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgt. FAGBLADETS EKSPERTPANEL ?En kollega forteller meg om en mobbesituasjon. Hun understreker at jeg ikke må si det videre, og jeg blir usikker på om hun ønsker at jeg skal ta saken videre som verneombud. Hun krever anonymitet. Dette synes jeg virker uryddig. Hva gjør jeg? M.B. SVAR: La meg først forankre svaret i arbeidsmiljølovens bestemmelser. I forskriften om organisering, ledelse og medvirkning § 3-17 finner du at verneombud i bare to tilfeller har taushetsplikt om opplysninger de får kjenneskap til som følge av vervet sitt. Det gjelder noens personlige forhold, og deretter opplysninger om tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og beregninger som andre kan bruke i sin egen virksomhet. Du kan bli løst fra taushetsplikten hvis du får samtykke fra den det gjelder. Først og fremst har du som verneombud opplysningsplikt overfor dem du representerer. Du må informere om helseog ulykkesfare på arbeidsstedet. I aml. § 2-3 er alle arbeidstakere pliktig til å varsle om de blir oppmerksomme på trakassering eller diskriminering. Da skal de varsle arbeidsgiver eller verneombud. Verneombudets oppgave er å sørge for at arbeidsgiver, eller den med myndighet i virksomheten, får kjennskap til de kritikkverdige forholdene. Først når arbeidsgiver har fått nødvendige bekymringsmeldinger kan man kreve at de bringes til opphør. Arbeidstakere kan ikke overlate ansvaret for sine opplevelser til verneombudet uten at verneombudet får anledning til å handle. Handlingsplikten til verneombudet er likevel begrenset til å se til at arbeidsgiver foretar seg noe slik at arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig for alle. I hvilken form verneombudet skal varsle ledelsen, avhenger selvsagt av situasjonen. Men ofte virker det formelt svakt å fremme en generell bekymring om at det er noe som ikke er riktig. I det minste må du kreve en undersøkelse. Hvis du allerede vet hvor og hvem, vil det virke mot sin hensikt å sette i gang en undersøkelse som involverer alle. Jeg er ellers av den mening at verneombudene må bli litt tøffere. Still gjerne følgende spørsmål til melderen: Og hva har du tenkt å gjøre med dette, sammen med meg? Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv FOTO: LARS FISKE Først og fremst har du som verneombud opplysningsplikt overfor dem du representerer. Taushetsplikt for verneombud fbaargang2017 fbseksjonpdf