| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 77 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: Lars Fiske Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no ?Jeg har et spørsmål om tomtefeste. Både boligen og fritidsboligen min står på festet tomt, med årlig betaling av leie. Jeg ønsker å kjøpe begge tomtene, men grunneierne vil ikke selge. Kan de nekte dette? H. U. SVAR: Lovens utgangspunkt for de fleste festeforhold er at tomtefesteren kan kreve såkalt innløsning av tomten når det har gått tretti år av festetiden – dersom ikke en kortere tidsperiode er avtalt – eller når festeavtalen utløper. Dette gjelder for tomt til både bolig og fritidsbolig. Innløsning vil si at festeforholdet avvikles, at den tidligere festetomten får eget gårds- og bruksnummer og at festeren (den som har leiet tomten) blir eier av tomten. Etter at det har gått tretti år av festetiden, kan festeren kreve innløsning av tomt til bolig hvert annet år og fritidsbolig hvert tiende år. For tomt til fritidsbolig gjelder et unntak fra hoved- regelen dersom tomten hører til en landbrukseiendom som oppfyller nærmere angitte krav. I tillegg gjelder det særlige regler for tomter som er festet bort for festerens livstid. Dersom grunneieren ikke imøtekommer kravet ditt, bør du vurdere å snakke med en advokat, som kan vurdere saken din og eventuelt også bistå deg med å få gjennom- ført innløsningen. Torstein Bae, advokat SAVNER «SLIPPEN» MIN ? Nav sender ikke lenger ut brev om pensjon og skattetrekk. I stedet skal jeg finne dette på nettet. Men jeg har ikke datamaskin og kan ingenting om data. Så nå får jeg ikke vite hva jeg får i pensjon og hvor mye som blir trukket i skatt. Kan Nav gjøre dette? A.A. SVAR: Over hele landet klager pensjonister over at de ikke lenger har kontroll på pensjon og skattetrekk. Pensjonistforbundet har satt i gang en kampanje som heter «Jeg vil se slippen min». Du kan også signere på oppropet, men du må få hjelp fra noen som har tilgang på en datamaskin og internett. Oppropet finner du på nettsida https://pensjonistforbundet. no/slippenmin. Redaksjonen Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Torstein Bae Juss Spørsmål om aktuelt lovverk. FOTO: LARS FISKE Tomtefeste fbaargang2017 fbseksjonpdf