34 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | PÅ JOBB / AKTUELT JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. GOD LEDELSE ER VIKTIG FOR ARBEIDSMILJØET *9,7 prosent, eller 246.000 norske arbeidstakere, oppgir at de opplever lite støttende lederskap, ifølge Stamis Faktabok om arbeidsmiljø og -helse. Tallet er jevnt fordelt på yrkesgrupper, alder og kjønn, men noe mer utbredt blant yrkesaktive med lavere utdanning. Både ledelsesform og opplevelsen av rettferdig behandling i organisasjonen påvirker helsen til de ansatte. Personer som opplever seg rettferdig behandlet, har lavere risiko for å utvikle muskelog skjelettplager, og psykiske plager som angst og depresjon. Seniorrådgiver og forsker Cecilie Aagestad ved Stami har i flere studier undersøkt faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke sykefravær. – En leder er ofte den mest framtredende personen i en avdeling eller virksomhet, og har dermed også sterk innvirkning på de ansatte. *Både norske studier og forskning fra hele verden viser at godt arbeidsmiljø har positiv innvirkning på produktiviteten. Forskning viser at å satse på arbeidsmiljø har positive effekter, og motsatt: at et dårlig arbeidsmiljø skaper lavere produktivitet. De som opplever problemer i arbeidsmiljøet, mener selv at dette har større påvirkning på prestasjonen enn eventuelle helseproblemer, og så mye som 40 prosent av alle med sykefravær oppgir forhold på jobben som årsak. Ni av ti arbeidstakere i Norge rapporterer om et godt arbeidsmiljø og høy medarbeidertrivsel. Begge er faktorer som har betydning for produktiviteten. De siste årene har det også kommet en rekke studier som dokumenterer at gode arbeidsmiljøtiltak har effekt på produktiviteten. Til sammen viser studiene at et godt arbeidsmiljø kan gi stor produksjonsgevinst. GODT ARBEIDSMILJØ ØKER PRODUKTIVITETEN FLERE JOBBER I KOMMUNENE *Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall sysselsatte i kommunene nå har passert en halv million. Ved utgangen av 2016 utgjorde dette 507.000 personer. Det er i underkant av to prosent flere enn på samme tid i 2015. Mesteparten av veksten var i grunnskolen og helse- og sosialtjenestene. Disse hadde en økning i avtalte årsverk på henholdsvis 2,3 og 3,3 prosent. Tallet på avtalte årsverk i barnehagene og kommunale kulturtilbud har derimot hatt en liten nedgang på omtrent en prosent. ARBEIDSMILJØ: Trivsel påvirker produktiviteten, viser studier. FOTO: COLOURBOX LEDELSE: God ledelse påvirker helsen til de ansatte, ifølge Stami. FOTO: COLOURBOX EN HALV MILLION: Jobber nå i norske kommuner FOTO: COLOURBOX fbaargang2017 fbseksjonFEL