| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 47 Fagforbundets oppmerksomhet har i hovedsak vært rettet mot dem som ikke får økt stillingsprosent. Nå vil forbundslederen også se på det store antall medlemmer som oppgir helse og familielogistikk som årsaker til deltid. – Damer tar ansvar for egen helse ved å velge deltid. Samtidig tar de merkostnader fra samfunnet og over på sin egen kappe, sier Mette Nord. ER 100 PROSENT EN UTOPI? – Mange jobber er blitt lettere og mindre belastende, men dette gjelder i mindre grad innenfor helse og omsorg. Nord mener det nå er tid for å tenke nytt om hva en heltidsjobb skal være: – Vi bør se på om en annen innretning på arbeidstida kan gjøre det mulig for flere å jobbe fullt. En arbeidslivsreform med kortere arbeidstid, som Fagforbundet nå setter høyt på agendaen, kan være en vei å gå, framholder forbundslederen. LEDELSE ER NØKKELEN Mette Nord understreker at god ledelse er en forutsetning for å lykkes: – Vi trenger ikke ledere som bare administrerer. Om arbeidsgiverne gjorde en mer strukturell jobb, ville de få lavere sykefravær, mindre vikarbruk, skape stimulerende og faglig interessante jobber. – I dag er det ofte motsatt. Alle tunge tak gjør at ansatte i stedet trekkes mot det de opplever som positivt – enten det er barnebarn eller andre interesser – og det er disse som vinner. Mette Nord forstår godt behovet for å jobbe redusert i perioder av livet når tidsklemma strammer grepet. Problemet er at svært mange fortsetter i deltidsjobb også når livssituasjonen endrer seg. MER TRØKK FRA FAGFORBUNDET – Fagforbundet har brukt mye ressurser på å redusere antall deltidsjobber, men resultatene er magre. Har strategien vært feil? – Det er åpenbart at vi ikke har gjort nok. Men jeg tror ikke fagbevegelsen alene har løsningen. Mye ansvar ligger hos arbeidsgiverne. Innsatsen mot deltid vil fortsette, og den skal forsterkes, forsikrer forbundslederen: – Vi må stimulere faglig utvikling, forutsigbarhet og trygghet. Løsningen er sammensatt, men ligger i høyere bemanning som står i forhold til faktisk bruk av personell og politisk forankring, samt partsarbeid, organisering og systematisk utviklingsarbeid. Forbundsleder Mette Nord erkjenner at vi må snakke mer om dem som velger å jobbe deltid. TEKST: SIDSEL HJELME – Full stilling er kanskje utopi FOTO: WERRNER JUVIK FOTO: ANITA ARNTZEN Trøndelag hvis jeg får tilbud om en 100 prosent stilling der, sier hun. – Har du tenkt over hvilke konsekvenser deltidsjobbingen har for pensjonen din? – Det er klart jeg tenker på det. Jeg hadde en ganske god pensjonsordning. Når jeg bare jobber 50 prosent, blir det selvsagt mindre i pensjon. LISA MYREN, 27 år Hjelpepleier, 75% MARTE BERGE, 22 år Barne og ungdomsarbeider, 50% fbaargang2017 fbseksjonFEL