60 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | I SAMFUNNET / KRONIKK Høyrepopulistene har ikke noen løsning på ulikhetskrisen, tvert imot. Ved å spille på folks frykt og sette svake grupper opp mot hverandre, kan de aller rikeste fortsette å karre til seg framover. Også i Norge øker forskjellene. Selv om vi har relativt små forskjeller sammenlignet med andre land, vokser forskjellene i både inntekt og formue. Og forskjellene er langt større enn mange tror: I følge Statistisk sentralbyrå eier den rikeste tidelen over halvparten av all nettoformue i Norge. De 0,1 prosent rikeste – den rikeste tusendelen – eier nesten 10 prosent av all formue. REGJERINGEN LØFTER IKKE en finger for å stoppe utviklingen. Tvert imot. De kutter skattene med milliarder for de aller rikeste, samtidig som de gjennomfører smålige kutt i barnetillegget for uføre forsørgere. Mens formue hoper seg opp på færre hender, og rikdom og makt i stadig større grad går i arv, valgte regjeringen å fjerne arveavgiften. Det er gjennomgående de med størst formue og inntekt fra før som får mest arv. Og når de med mest formue og arv betaler mindre skatt, må resten av oss betale mer skatt. Samtidig er de økende forskjellene en del av en internasjonal trend. Det er ikke bare å vedta lavere forskjeller over natten. Det kreves langsiktig arbeid og folkelig mobilisering. Den viktigste årsaken til de fortsatt relativt små forskjellene i Norge, er at vi har en sterk fagbevegelse. I et arbeidsmarked der sosial dumping dominerer i enkelte bransjer, der kriminelle får fritt spillerom på byggeplasser og der stadig flere risikerer å måtte jobbe i midlertidige stillinger, har derfor fagbevegelsen en avgjørende rolle i kampen for små forskjeller. Men politikken er likevel avgjørende om vi skal fortsette å være et land med små forskjeller. Det er enklere å øke forskjellene enn å redusere dem. Når forskjellene øker tilstrekkelig mye, har dette en tendens til å få en selvforsterkende effekt. Større forskjeller svekker oppslutningen om en sterk velferdsstat. Ulikhet skaper altså mer ulikhet. Men det fungerer også motsatt: En sterk velferdsstat og små forskjeller forsterker hverandre. SV FREMMET NYLIG 35 tiltak for lavere forskjeller, blant annet et mer omfordelende skattesystem, bevaring av Forskjellene har økt i hele den vestlige verden i over tre tiår. Sinnet og frustrasjonen som følger har gitt høyrepopulismen gode vekstvilkår. Det beste med Norge AUDUN LYSBAKKEN Leder i Sosialistisk Venstreparti. fbaargang2017 fbseksjonFEL