| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 61 miste sin funksjon. Erfaringen fra andre land viser nemlig at særordninger for utsatte grupper raskt blir fjernet. Her hjemme kan regjeringens angrep på uføre forsørgere tjene som eksempel på dette. Den store styrken til universelle velferdsordninger er nemlig nettopp at den favner så bredt. Alle med barn får barnetrygd, også de rike, noe som også sikrer oppslutningen om ordningene. Til gjengjeld betaler de rikeste mer skatt. Om høyresiden er bekymret for at de fellesskapets eierskap til naturressurser og en bedre skole med nok lærere i klasserommene. Et annet sentralt forslag er økt barnetrygd. SV ønsker å øke barnetrygden for alle barnefamilier, men særlig rette den inn mot grupper med høy risiko for fattigdom, som enslige forsørgere og familier med flere barn. Hvert tiende barn, over 98.000, vokser i dag opp i fattigdom. Andelen barn i fattige familier har siden 2014 vært høyere enn andelen for befolkningen som helhet. Barn som vokser opp i fattigdom har langt større risiko for dårlig fysisk og psykisk helse. Som voksne har de langt større risiko for selv å falle utenfor. Fattigdom går i arv. Det finnes ulike oppfatninger om fordeling, men en kan ikke skylde på barn for hvilken familie de er født inn i. Å bekjempe barnefattigdom burde derfor være et sentralt mål for alle politiske partier. Det er det ikke. Både Statistisk sentralbyrå (SSB) og flere offentlige utvalg har vist hvor viktig barnetrygden er for omfordeling. Likevel har den stått stille i tjue år. Hvis barnetrygden hadde blitt prisjustert siden 1996, ville 18.000 barn ha kommet ut av fattigdomsgruppen. PÅ HØYRESIDEN ØNSKER mange å behovsprøve barnetrygden, altså at den kun skal gå til «dem som trenger det». Det ville vært et fatalt feilsteg. Om barnetrygden blir redusert til en almisse til de fattigste, vil den raskt «Den viktigste årsaken til de fortsatt relativt små forskjellene i Norge, er at vi har en sterk fagbevegelse.» rikeste ikke betaler nok skatt, vet jeg om et par skattekutt de kunne droppet. Diskusjonen om barnetrygden berører en viktig politisk forskjell mellom høyre- og venstresiden i spørsmålet om fordeling. Det er nemlig ikke mulig å bekjempe fattigdom med almisser til de fattigste. Fattigdom kan bare bekjempes ved å redusere forskjellene. Derfor bør valgkampen til høsten handle om hvordan vi kan bevare noe av det beste med Norge: De små forskjellene. FOTO: COLOURBOX fbaargang2017 fbseksjonFEL