68 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | Hun roser Fagforbundets plasstillitsvalgt Mette Ask, og advokaten Merete Akerø for all hjelp og støtte underveis. – Jeg er kjempefornøyd. Nå er jeg bare glad og takknemlig, sier Zohreh Mirhosseini. VAR VIKAR I 14 ÅR Hun har blitt brukt som morsmålslærer i språkene farsi og dari i Karmøy kommune siden 2001. I juni 2014 hadde hun hatt fire årlige ansettelser i vikariater av ulik stillingsstørrelse. Derfor fremmet Fagforbundet krav på hennes vegne om fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven. Men kravet ble avslått. Kommunen viste blant annet til at Mirhosseini hadde hatt et opphold i ansettelsesforholdet og at hun ikke oppfylte kompetansekravet for morsmålslærere i gjeldende opplæringsforskrift. Det ble også anført at opplæringsloven som særlov måtte gå foran arbeidsmiljølovens generelle bestemmelser. – Det er riktig at jeg ikke har norske papirer på min kompetanse. Men jeg har mangeårig bakgrunn som lærer i Iran. Dessuten har jeg arbeidet som tolk, kursholder og miljøarbeider her i Karmøy, sier hun. TAP OG SEIER Mirhosseini og Fagforbundet ville ikke godta kommunens avslag om fast jobb, og fremmet saken for tingretten. Der understreket de at hun var villig til å gjøre annet arbeid når behovet for morsmålsundervisning ble mindre. Men kommunen fikk medhold i Haugland tingrett i juni 2016, og saken ble anket til Gulating lagmannsrett. I ankeforhandlingene viste Mirhosseinis advokater til at det kreves tungtveiende hensyn for at en arbeidsgiver skal kunne motsette seg fast ansettelse etter så mange år, og at også fast ansettelse følger av fireårsregelen i arbeidsmiljøloven. Kravet om fast ansettelse gjaldt i kommunen, men ikke spesifikt som morsmålslærer. Denne gangen fikk Mirhosseini og Fagforbundet medhold. Flertallet i lagmannsretten mente hennes langvarige forhold til Karmøy kommune måtte anses som sammenhengende, selv om det er noen få og kortvarige opphold. Dessuten la retten til grunn at det etter opplæringsloven kan bestemmes at også midlertidig ansatte skal Zohreh fikk fast jobb etter 14 år – Takket være Fagforbundet har jeg endelig fast jobb, sier Zohreh Mirhosseini. TEKST: KATHRINE GEARD FOTO: ALFRED AASE, HAUGESUNDS AVIS ENDELIG FAST ANSATT: Zohreh Mirhosseini fikk medhold i lagmannsretten. MELLOM OSS / FRA VIKAR TIL FAST ANSATT fbaargang2017 fbseksjonFEL