| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 7 2014 2015 2016 2017 Kilde: SSB 3308 kr 3488 kr 3785 kr 4127 kr 366 kommuner har valgt å kreve inn eiendomsskatt. Her ser du gjennomsnittlig eiendomsskatt for en enebolig på 120 kvadratmeter. Både skattesats og antall kommuner med eiendomsskatt har økt under den borgerlige regjeringen, uavhengig av politisk farge i kommunene. KRF ÅPNER FOR REVERSERING *Dersom kommuner ber om at Stortinget skal vurdere tvangssammenslåing på nytt, er representanter fra Kristelig Folkeparti åpen for det. Stortingsflertallet som i juni vedtok å slå sammen kommuner med tvang – Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre – forsvant i valget. Torhild Bransdal (bildet), nyvalgt stortingsrepresentant for KrF i Vest- Agder og til nå ordfører i Vennesla kommune, sier til Kommunal Rapport at hun er villlig til vurdere søknader om å reversere tvangssammenslåinger av kommuner. --- FATTIGE ARBEIDSTAKERE I EU *En av ti arbeidstakere i EU er fanget i fattigdom, viser en ny rapport. Selv om man er i arbeid, er det ikke sikkert at inntekten strekker til å ha en materiell minstestandard for et godt liv. Gruppen som ikke får tilstrekkelig inntekt gjennom sin jobbing, kalles «arbeidende fattige». Stadig flere yrkesaktive i EU opplever at de synker ned i fattigdom. Ifølge en fersk rapport fra EUs utredningsbyrå Eurofound har dette vokst til et betydelig problem som må tas tak i av myndigheter og partene i arbeidslivet. FLERE KREVER INN EIENDOMSSKATT *Om lag hvert femte årsverk gikk tapt på grunn av sykdom og ledighet i 2016, viser beregninger fra Nav. – Det er ikke bærekraftig at én av fem nordmenn står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Våre velferdsordninger krever at folk jobber og betaler skatt. Regjeringens mål er å få flere i jobb, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til Dagens Næringsliv. Hvert år lager Nav en detaljert statistikk som viser andelen av befolkningen som ufrivillig er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. 687.000 årsverk utgjør 19,4 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder mellom 16 og 67 år, skriver avisen. I tolv år har tallet vært rundt 20 prosent. – Selv om pilene nå peker i riktig retning og ledigheten går ned, har dette tallet vært stabilt for lenge, sier statsråden. Kunnskapsdirektør Yngår Åsholt i Nav deler Hauglies syn. – Selv om vi har fått noen nye ytelser inn, så er dette urovekkende stabilt, sier han. 687.000 ÅRSVERK TAPT I FJOR AKTUELT FOTO: BJØRN A. GRIMSTAD FOTO: VENNESLA KOMMUNE fbaargang2017 fbseksjonFEL