| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 19 AKTUELT / PÅ JOBB FÅR STØTTE TIL KLARERE SPRÅK *KS har delt ut totalt 1,5 millioner kroner til 44 kommuner og fylkeskommuner som skal forbedre språket i sin kommunikasjon med innbyggerne. – Den byråkratiske skrivestilen har vært preget av tunge formuleringer og smitte fra kompliserte lovtekster. Klarspråk handler om å sette seg i lesernes sted og skrive så folk forstår, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Støtten skal blant annet gå til skrivekurs og å forbedre språket i brev, skjemaer og nettekster. Programmet Klart språk i kommunesektoren varer til 2020. Hittil har over 100 ansatte i kommuner og fylkeskommuner deltatt på regionale kurs i klart språk, og mange har startet opp eget arbeid. --- NÅ STYRKES VARSLERNE Fra 1. juli gjelder flere justeringer i arbeidsmiljøloven. Blant annet er reglene for varslere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen blitt oppdatert. Det er i hovedsak tre nye regler som er viktige for norske arbeidstakere: • Alle bedrifter med fem eller flere ansatte skal ha varslingsrutiner på plass. Tidligere skulle bedriftene ha rutiner bare dersom forholdene tilsa det. • Varslerens rett til å være anonym når de varsler til offentlige myndigheter, er blitt tydligere. HER BESTEMMER DE ANSATTE MEST PÅ JOBB *Liker du å delta i beslutninger på jobben, eller vil du helst bare følge ordre? En måling utført for Norsk Ledelsesbaromter, avdekker tydelige forskjeller mellom hvor stor innflytelse de ansatte har i ulike bransjer. Barnehager, IKT, media og organisasjoner er på topp. Olje og industri på bunn. I den årlige målingen har nesten 3300 mellomledere blitt bedt om å gi karakter på den innflytelsen de har på jobben sin. De som rapporterer om størst innflytelse og påvirkningskraft er de som jobber i barnehagesektoren (80 prosent), organisasjonslivet (60 prosent) og IKT- og mediebransjen (56 prosent). Mens de som ligger i motsatt ende av innflytelsesskalaen, er ansatte i prosessindustrien (16 prosent) og olje-, gass- og rederisektoren (15 prosent). Medbestemmelsesgraden er også under snittet i handel-, serviceog reisebedrifter, bygg- og anleggssektoren og vekst- og attføringsbransjen. av listekandidatene ved høstens stortingsvalg var kvinner, ifølge Statistisk sentralbyrå. Åtte av ti mellomledere i barnehager sier de har stor innflytelse på jobben sin. FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND FOTO: TRI NGUYEN DINH 42% fbaargang2017 fbseksjonFEL