70 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | FIKK IKKE BESKJED «Tvilde hadde et selvstendig ansvar og en undersøkelsesplikt til å sette seg inn i sine rettigheter og gi informasjon om andre pensjonsordninger til Statens pensjonskasse,» skriver pensjonskassen til Trygderetten, og viser til to brev fra 1995 der de mener hun er gjort oppmerksom på pliktene sine som pensjonsmottaker. – Jeg har aldri fått informasjon om at Statens pensjonskasse skulle ha direkte beskjed fra meg. Det står i alle fall ingenting om det i de brevene jeg har fått, og jeg har tatt vare på alt, sier Tvilde. Hun viser fram en mappe der brev og sakspapirer er sirlig og kronologisk ordnet. – Jeg har alltid søkt hjelp for å være helt trygg på at alt skal bli rett. Da jeg ble alderspensjonist, bestilte jeg time på trygdekontoret i Voss for å være sikker på at alt gikk riktig for seg, forteller hun. – Hvis det hadde stått noe sted i brevene fra Statens pensjonskasse at de skulle ha direkte beskjed om endringer i min pensjon for at samordningen med etterlattepensjonen skulle bli riktig, så hadde selvsagt både jeg og saksbehandleren på trygdekontoret i Voss sørget for at det ble gjort, sier hun. TRODDE ALT VAR I ORDEN Storebrand var pensjonsleverandøren til Voss kommune på den tida. Ifølge selskapet ble det sendt inn opplysninger om pensjonen til Tvilde til tjenestepensjonsregisteret i 1998 og om endringene da hun ble alderspensjonist i 2002. I dette registeret har også Voss trygdekontor ført opp etterlattepensjonen hennes fra Statens pensjonskasse. Dermed trodde Kirsten at alt var i orden. Men det var det altså ikke. Ifølge Statens pensjonskasse mottar de ikke automatisk opplysninger når en annen offentlig tjenestepensjonsordning starter utbetaling av pensjon. «Når det gjelder spørsmål om pensjon fra Statens pensjonskasse, er det ikke tilstrekkelig kun å henvende seg til folketrygdens organer eller andre pensjonsinnretninger. Henvendelser må skje direkte til Statens pensjonskasse,» skriver de i sitt oversendelsesbrev til Trygderetten. Fagforbundet mener dette er et urimelig krav, og de har derfor sendt saken hennes til Trygderetten: «Tjenestepensjonsregisteret samler opp informasjon om alle samordningspliktige pensjonsytelser, og oversender informasjon om dette til andre leverandører av offentlig tjenestepensjon. Statens pensjonskasse skulle derfor på et langt tidligere tidspunkt ha fanget opp at Kirsten Karin Tvilde hadde en samtidig ytelse fra offentlig tjenestepensjon fra Storebrand og dermed sørget for omregning,» skriver forbundet i et brev til Statens pensjonskasse. – HAR GJORT ALT JEG KUNNE Kirsten Karin Tvilde mener hun har gjort alt som kan forventes av henne for å opplyse om sine pensjonsforhold, i den tro at ulike pensjonsleverandører har systemer og rutiner som gjør at alle blir informert. – Derfor er det ikke urimelig å kreve de pengene som alle i utgangspunktet er enige om at jeg skulle hatt, sier hun. * MELLOM OSS / PENSJON «Det er ikke urimelig å kreve de pengene som alle er enige om at jeg skulle hatt.» KIRSTEN KARIN TVILDE TRYGDERETTEN • Trygderetten er ankeinstans i saker om trygde- og pensjonsspørsmål. • Mer enn 90 prosent av sakene som behandles av Trygderetten, gjelder vedtak etter folketrygdloven. De aller fleste av disse bringes inn gjennom Nav Klageinstans. • Trygderetten behandler også ankesaker som gjelder retten til offentlig tjenestepensjon. I disse sakene er ankemotparten offentlige tjenestepensjonsordninger, som enten er administrert av Statens pensjonskasse, av livsforsikringsselskaper, eller av kommunale pensjonskasser. Trygderetten behandler ikke vedtak som er truffet av private pensjonskasser. • Trygderetten avgjør saker på grunnlag av dokumentasjonen som partene sender inn. Avgjørelsene kalles kjennelser. • Dersom en part ikke godtar Trygderettens avgjørelse, kan den bringes videre inn for lagmannsretten. Dette skjer svært sjelden. ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX.COM fbaargang2017 fbseksjonFEL