| 2017 | 8 | FAGBLADET ~ 77 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: Lars Fiske Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no TILLEGG ETTER ORDINÆR ARBEIDSTID ? Jeg jobber i en barnehage der vi har personalmøter på kveldstid. Er det riktig at vi da skal ha 24 kroner pr. time etter kl. 17.00? Jeg trodde vi fikk vanlig timelønn pluss 24 kroner pr. time. O.G. SVAR: De som deltar på personalmøte etter klokka 17.00, skal ha utbetalt et tillegg pr. time for ordinært arbeid mellom klokka 17.00 og 06.00. Ifølge hovedtariffavtalens kapittel 1 § 5.4.2 skal tillegget være minst 26 kroner pr. time. Det vil si at dette er i tillegg til ordinær lønn. Anne Karine Gina Utsi, rådgiver i Fagforbundet Torstein Bae Juss Juridisk bistand i private saker gjennom LOfavør. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Anne Karine Gina Utsi Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. ? Vi har et kommunalt foretak med 15 ansatte, der ti har varig tilrettelagt arbeid. Skal det da velges et felles verneombud for alle 15? Kan man ha felles verneombud med en annen avdeling i kommunen, siden dette er et kommunalt foretak? J.F. SVAR: Arbeidstakerere med varig tilrettelagt arbeid har ansettelseskontrakt som alle andre fast ansatte. Dette skiller dem fra personer som er i opplæringsinstitusjoner eller arbeidsmarkedstiltak. Alle arbeidstakere på arbeidsplassen er valgbare og har stemmerett ved valg av verneombud. Her gjelder det å inkludere alle, og velge den som viser entusiasme og virkelyst. Til spørsmålet om felles verneombud med annen avdeling i kommunen, er jeg mer i tvil. Et kommunalt foretak er en selvstendig juridisk enhet. Det vil bryte med styringssystemene i kommunen om et verneombud har vervet for flere juridiske enheter. Saken ville ha stilt seg annerledes hvis det hadde vært snakk om ulike avdelinger. Helt til slutt: Mange som har varig tilrettelagt arbeid, har behov for særskilt vern i jobbutførelsen. Det omfatter for eksempel farlige maskiner og utstyr. Undervisningen for et nyvalgt verneombud må også tilrettelegges slik at alle kan delta i det organiserte vernearbeidet og bli inkludert i arbeidsfellesskapet. Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv Vern for folk med tilrettelagt arbeid fbaargang2017 fbseksjonFEL