| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 7 Kilde: SSB NORGE HAR 2.376.971 PRIVATHUSOLDNINGER Slik fordeler de seg: Aleneboende 38,2 % Par uten barn 23,9 % Par med barn 0–17 år 18,3 % Enslig med barn 0–17 år 7 % Enslig med voksne barn 7,5 % Flerfamilie uten barn 0–17 år 3,7 % Flerfamilie med barn 0–17 år 1,4 % – ADVARER MOT INNSKRENKNINGER *550 brukere trengte jurist for å snakke med Nav i fjor. Nå advarer jussbuss mot å innskrenke åpningstidene og bemanningen i publikumsmottak. Selvbetjening på nett og veiledning per telefon er nemlig Navs storstilte satsing for tida. 631 millioner kroner blir trolig satt av på neste års statsbudsjett. – Den største konsekvensen av digitaliseringen er at brukere ikke får den veiledningen og oppfølgingen som de burde få. Telefonkøen inn til Nav blir lengre, sier The Van Pham (bildet) i jussbuss. – Allerede nå må vi vente 15–30 minutter i telefonkø til Navs sentralbord, deretter til rette saksbehandler. STADIG FLERE KVINNELIGE LEDERE *38 prosent av alle ledere er kvinner, ifølge Statistisk sentralbyrå. I 2011 var denne andelen bare 32 prosent. I privat sektor er det stadig flest menn som jobber og dermed også få kvinnelige ledere. Til gjengjeld er andelen sysselsatte kvinner stor i offentlig sektor: 69 prosent. Også blant lederne er det flest kvinner. Tre av fem ledere i både stat og kommune er kvinner. I kommunene er det til sammen 33.000 ledere, de statlige lederne teller 16.000, mens det er hele 160.000 ledere i privat sektor. *De minste kommunene får et kutt på 330 millioner kroner i regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. – Dette er pisken for dem som ikke vil slå seg sammen, sier Fagforbundets leder Mette Nord. De små kommunene får 20 prosent mindre i Distrikts- og regionalpolitiskeoverføringer. Bevilgningen reduseres fra 1,7 til 1,4 milliarder. – Dette er pisken etter gulroten, sier Mette Nord, med et vink til Høyres ønske om at kommuner skal slå seg sammen. – Det ble varslet at det ville komme en dreining fra små kommuner til de store, og spesielt de som har slått seg sammen. Da ser ikke regjeringen på det demokratiske ved om kommunene selv ser seg tjent med å slå seg sammen eller ikke, mener forbundslederen. Regjeringen foreslår å øke kommunenes frie inntekter med 3,8 milliarder kroner neste år. Samtidig får kommunene et kutt og effektiviseringskrav på 1,2 milliarder. I tillegg blir det mindre muligheter til å kreve inn eiendomsskatt. – SMÅ KOMMUNER STRAFFES AKTUELT UDEMOKRATISK: Forbundsleder Mette Nord mener regjeringen ikke tar hensyn til det demokratiske ved om kommunene selv ønsker å slå seg sammen. FOTO: KJELL WERNER, ANB FOTO: JUSSBUSS fbaargang2017 fbseksjonFEL