24 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | slik jobb innebærer av kontakt med alle typer mennesker, og også bedre i stand til å takle situasjoner som oppstår. Rundt 80 prosent av dem som svarte på spørreundersøkelsen, ønsker mer opplæring i konflikthåndtering, men tre av fire har aldri fått tilbud om det. De som har fått et slikt tilbud, mener at opplæringen i for liten grad var myntet på jobbsituasjonen, men var mer rettet mot andre yrkesgrupper i blant annet helsevesenet. – Samtidig er det viktig å understreke at de ansatte svarer at de trives på jobb, og mange har et godt arbeidsmiljø. Der de har klart å bearbeide konfliktsituasjoner eller trusler ved å ta det opp og snakke om det, forteller flere at det faktisk har styrket samholdet og arbeidsfellesskapet, og skapt et enda bedre arbeidsmiljø, ifølge masterstudentene. ENKLE TILTAK – Noen bibliotek har retningslinjer og rutiner der brukere som går over streken blir utvist for en periode. Andre tillater veldig mye før det blir reagert, sier Røe og Clementz. Det fins ikke noe nasjonalt regelverk for dette, men de to trekker fram noen enkle tiltak i masteroppgaven: • Ansatte på små biblioteker, som ofte er alene på jobb, kan alliere seg med politi, ambulansepersonell eller vektere, slik at de ikke føler seg så alene og har mulighet til å trekke seg ut av situasjoner som de oppfatter som utrygge. • Størrelsen på grupper med barn og ungdom kan begrenses. Da blir det færre å holde styr på og mindre køer ved publikumsmaskinene. – I tillegg skal det ofte ikke så mye til for å gjøre biblioteklokalene mer oversiktlig, slik at for eksempel rusede personer ikke kan stikke seg vekk. MER BEVISST – Men det viktigste er nok å løfte fram og diskutere slike problemer. I tillegg må de ansatte bli flinke til å rapportere og sende avviksmeldinger, slik at også kommuneadministrasjoner og lokalpolitikere blir klar over hva som skjer. Masterstudentene mener en slik bevisstgjøring kan hjelpe bibliotekene til få bevilget sårt tiltrengte ressurser for å øke sikkerheten, blant annet ved å få mulighet til å ansette flere. – Å dele erfaringer og diskutere dem, for eksempel i yrkesfaglige nettverk, tror vi også kan gi verdifull inspirasjon for mange til å gå videre i å finne løsninger. Og der tror vi blant andre Fagforbundet, gjennom konferanser og samlinger av bibliotekansatte, kan være en viktig kanal, sier Cecilie Røe og Anne Clementz. * Du vet jo at du skal jobbe med mennesker, men jeg tror ikke du er klar over i hvor stor grad egentlig. EN AV DE INTERVJUEDE I MASTEROPPGAVEN UNDERSØKELSEN 615 bibliotek-ansatte har svart på et spørreskjema om trusler, konflikter og vold på bibliotekene. I tillegg har masterstudentene dybdeintervjuet ledere og ansatte ved 12 folkebiblioteker over hele landet. JOBB | VOLD I BIBLIOTEK COLOURBOX.COM fbaargang2017 fbseksjonFEL