36 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | / tema / klart språk / ut i bygda og ba fem tilfeldige innbyggere lese høyt fra noen av kommunens brev. Filmen ble vist for kommunestyret. Ett eksempel er brevet som går ut til foreldre som søker redusert betaling for barnehage: «...Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak eller reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehagen utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter §1...» Brevet fortsetter med fire tilsvarende oppramsinger. Forstå det den som kan. Det gjorde verken Frøken Språk eller politikerne. – Tross latter, ble det tydelig for politikerne at når folk ikke forstår, utgjør det faktisk et alvorlig demokratisk problem: For å delta i demokratiet, må vi jo forstå våre rettigheter og plikter, sier hun og retter på brillene. GAMMELDAGS De ansatte kjenner godt til Frøken Språk, og de begynner å le når de ser og hører henne komme syngende nedover gangene. – Når brukte du Gran kommunes språkprofil sist? spør hun og ser litt strengt over brillekanten på næringsrådgiver Gunnar Haslerud. KLARERE SPRÅK 2 dimensjonere = tilpasse initiere = ta initiativ til, begynne, sette i gang adekvat = passende, dekkende, fullgod lokalisering/relokalisering = plassering, sted, flytting konsensus = enighet, enige om adressere en problemstilling = ta opp/diskutere/ behandle en problemstilling fasilitere = tilrettelegge rettigheter i forhold til loven = rettigheter etter loven ÆRLIG SVAR: Det er så viktig, men jeg glemmer, tilstår næringsrådgiver Gunnar Haslerud og lover bot og bedring. fbaargang2017 fbseksjonFEL