46 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | Det er helt håpløst med midlertidige stillinger. Man kan ikke planlegge framover, og det er en ganske fæl magefølelse å måtte prestere hele tiden. Du kan ikke ha en dårlig dag, du kan ikke ha sykefravær. Dette svarer en 24-åring som ble intervjuet i ungdomsundersøkelsen i regi av forskningsstiftelsen Fafo. Hele 95 prosent av de spurte ungdommene i alderen 16 til 25 år mener at muligheten for fast jobb er viktig for valg av yrke. De som jobber deltid, ønsker full stilling og forutsigbarhet. FAST ANSETTELSE FORAN MIDLERTIDIGHET Mats Monsen er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet. Han sier undersøkelsen støtter opp under Fagforbundets krav om at fast ansettelse må gå foran midlertidige stillinger. Endringene om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven gjør at arbeidsgivere lettere kan ansette folk på tidsbegrenset kontrakt. Et viktig argument for regjeringen var at dette kan fungere som en inngangsport til arbeidsmarkedet, blant annet for ungdom. Blant ungdommene i ungdomsbarometeret var det en viss forståelse for behovet for midlertidige stillinger i mange situasjoner, både for arbeidsgiver og arbeidssøker. Samtidig fryktet flere at dette kan være en måte å utnytte folk på, og at folk blir stresset av hele tida å skulle bevise at de duger. Som en av ungdommene i undersøkelsen sier: «Det er både positive og negative sider ved midlertidig ansettelser. Men jeg kan ikke forestille meg at noen vil ha det slik i lengden. Det er stress, psykisk slitsomt.» – REGJERINGEN LEVERER Statssekretær Morten Bakke (H) i Arbeids- og sosialdepartementet sier at ønsket om fast jobb er helt i tråd med politikken regjeringen leverer. For Høyre- og FrP-regjeringen er faste ansettelser hovedregelen. Bakke viser til en Fafo-rapport tidligere i år som viser at det kun har vært en minimal økning i andelen midlertidige ansatte etter at regjeringen liberaliserte arbeidsmiljøloven. – Det overrasker meg ikke. På tross av påstander fra Ap, var det nemlig aldri side snakk om et frislipp. Da vi fikk Stortinget med på å endre loven, la vi inn klare karantene- og kvoteordninger. Det gjorde vi for å hindre misbruk. Vi har også strammet inn statens mulighet til bruk av midlertidige stillinger, sier Bakke, og legger til at arbeidsmiljøloven ble endret for å gi flere muligheten til å komme i jobb. – For mange er midlertidige stillinger et springbrett inn i arbeidslivet. Tidligere tall fra arbeidsstyrkestatus viser at halvparten av de midlertidig ansatte oppnår fast ansettelse etter ett år, og 60 prosent etter 21 måneder. 30 prosent har vært arbeidsløse. Ungdom vil ha trygghet Ungdom er ikke opptatt av fleksibilitet og selvrealisering. De vil ha faste og trygge jobber, viser en undersøkelse om ungdom og arbeidsliv. TEKST: INGEBORG VIGERUST RANGUL I SAMFUNNET / UNGDOMSBAROMETER 95 prosent av ungdommene mener at muligheten for fast jobb er viktig for valg av yrke. fbaargang2017 fbseksjonFEL