72 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | DELTID I MALVIK Sidan arbeidet for heiltidskultur byrja i 2015, har 14 fått full stilling. Seks har fått auka stilling. Framleis ønskjer 31 av dei nesten 900 tilsette auka eller full stilling. Dei fleste arbeider i pleie og omsorg, nokre i oppvekst og ein i teknisk. Tolv prosent større stilling betyr mykje, meiner barne- og ungdomsarbeidar Anja Paulsen Malvik. 27-åringen arbeidde først fire år som vikar og tilkallingsvakt før ho i 2012 fekk ein 70 prosent fast stilling. No i september gjekk ho opp til 82 prosent. – Eg har hus og gjeld og må arbeide 100 prosent for å klare meg, seier ho. No er økonomien tryggare. Og ho er friare. – Før måtte eg skaffe meg seks ekstravakter i månaden. No held det med fire. Det er ein stor forskjell, seier Anja. I vår las ho gjennom timelistene for siste året, og såg at ho hadde arbeidd 82 prosent. Ho sende da søknad til styrar og hovudtillitsvald om å få auka stillinga frå 70 til 82 prosent. Det positive svaret kom i september. Da fekk ho også etterbetalt for dei 12 prosenta frå ho sende brevet. FLEIRE TILTAK FOR AUKA STILLING Anja er ein av 34 tilsette i Sandfjæra barnehage i Malvik kommune. Mange av dei arbeider deltid. Fire av dei har fått større stilling gjennom samarbeidet for heiltidskultur mellom Fagforbundet og kommunen. Line Johnsen, leiar i Fagforbundet Malvik, brenn for heiltidskultur og for heile, faste stillingar. – Vi nyttar ofte arbeidsmiljølovas paragraf 14-4 for å få auka stillingar, fortel ho. Det var den som også hjelpte Anja. (Sjå faktaboks.) Ein annan moglegheit for auka stilling er å slå saman to små stillingar til ein. To tilsette har fått heil stilling på den måten. To andre har fått heil stilling ved å skifte arbeidsplass. Fagforbundet i Malvik er ikkje aleine i arbeidet for heile stillingar. Dei har formalisert samarbeid med Ap og SV, og etter valet i 2015 fekk dei ein entusiastisk ordførar med på laget. – Eg er med i politikken for å få til endringar, seier Ingrid Aune (Ap). – Heiltid er ei av mine hjartesaker. Det handlar om god eldreomsoerg, tryggleik for dei tilsette og likestilling, seier den utypiske ordføraren. Ho er 31 år og første kvinnelege ordføraren i Malvik. ALLTID PÅ DAGSORDEN Ordføraren seier heiltid er ei av dei tre høgst prioriterte sakene for Ap i Malvik. – Heiltid står på dagsorden på alle møter der det er mogleg, og talet på møter i trepartssamarbeidet mellom tillitsvalde, politikarar og administrasjon er dobla, seier ho. Anja på veg mot full jobb Anja fekk 82 prosent stilling etter fem år i Sandfjøra barnehage. – Eg kjenner meg tryggare enn før, men ønskjer framleis full stilling, seier ho. TEKST: KARIN E. SVENDSEN FOTO: LENA KNUTLI MELLOM OSS / HEILTID I MALVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL