| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 77 Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: Lars Fiske Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no ? Jeg har vært sykmeldt en tid og ble innkalt til møte med arbeidsgiver for å lage en oppfølgingsplan. Den som stiller i møtet, er en ansatt hos bedriftshelsetjenesten som sier at de har fått delegert oppgaven med oppfølging og planer fra arbeidsgiver. Kan det være riktig? H.T. SVAR: Arbeidsmiljøloven bestemmer at det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret. Det operative ansvaret kan delegeres til personer som har personalansvar for det daglige arbeidet i en enhet eller avdeling. Lederen for enheten eller avdelingen kan derimot ikke delegere sykefraværsoppfølgingen til andre. Når bedriftshelsetjenesten får delegert slike oppgaver, skurrer det veldig. De skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. De skal delta med råd og hjelp, men kan ikke på vegne av arbeidsgiver inngå kontrakter/avtaler som en forpliktende oppfølgingsplan jo er. En slik plan skal være forpliktende både for arbeidsgiver og arbeids-taker. Jeg syns derfor du skal kontakte tillitsvalgt og løfte dette spørsmålet til et riktig nivå i virksomheten. Bedriftshelsetjenesten er meget viktig, men det er ikke riktig at de skal ha personalansvar. Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv DEKKES SKADER UNDER FLYTTING? ? Vi skal flytte i høst. Dekker innboforsikringen skader som måtte skje under flytting? SVAR: Ja, LOfavør Kollektiv Hjem har en egen flyttedekning for skader i forbindelse med inn- og utbæring mellom bolig og bil, samt under transport. Det er imidlertid noen viktige begrensninger. Skader som riper, avskallinger, flekker og lignende er ikke omfattet av dekningen. Det er også unntak for skade på piano eller flygel. Videre dekkes ikke tyveri når flyttingen utføres av et transportfirma. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Torstein Bae Juss Juridisk bistand i private saker gjennom LOfavør. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Magne Gundersen Forsikring/økonomi Spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Kan bedriftshelsetjenesten ha personalansvar? fbaargang2017 fbseksjonFEL