20 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | F agforbundets medlemmer er ikke redde for at roboter og ny teknologi skal ta over jobbene deres. De er tvert imot positive til ny teknologi og mulighetene det vil gi. Det er blant konklusjonene i spørreundersøkelsen tankesmien Agenda har gjort blant Fagforbundets medlemmer. Over 30.000 har svart på spørsmålene. HAR IKKE UTSTYRET DE TRENGER – Svarene viser tydelig at ansatte i offentlig sektor ser mulighetene ny teknologi gir, men mange oppgir at de ikke har det utstyret de trenger. Det er for dårlig og feil utstyr. Det er et stort problem, sier Kaia Storvik, nestleder i tankesmia Agenda, som står bak spørreundersøkelsen. Sju av ti frykter ikke at den teknologiske utviklingen vil føre til at jobben deres forsvinner. Storvik tror det henger sammen med at folk vet at behovet for tjenester i regi av offentlig sektor vil øke voldsomt i årene som kommer – blant annet i helse- og omsorgssektoren. – Selv om ny teknologi vil ta over noen arbeidsoppgaver, vil det være behov for flere ansatte. Mange vil komme til å jobbe annerledes enn de gjør i dag. Men de aller fleste vil jo ikke gjøre en jobb som en maskin kan gjøre bedre. Dette kan frigjøre tid til andre oppgaver, som bare mennesker er i stand til, sier Storvik. – DE ANSATTE ER IKKE BREMSEKLOSSEN Offentlig sektor henger etter i å ta i bruk ny teknologi, men Agenda-nestlederen mener det ikke går an å skylde på de ansatte. Ifølge Storvik er tjenestene offentlig sektor leverer, er mer komplekse enn nesten alt i privat sektor. – Mange tror at det går fortere i privat sektor fordi de ansatte der er mer omstillingsdyktige, fordi de opplever konkurranse. Undersøkelsen vår viser imidlertid at det ikke er de ansatte som er bremseklossen i offentlig sektor. – Offentlig ansatte har gått gjennom store endringer de siste 30 årene, og at de er vant til å omstille seg, sier Storvik. DE ANSATTE MÅ TAS MED Agenda mener det offentlige må investere mye mer i ny teknologi enn hva som er tilfellet i dag. Nøkkelen til suksess er at de ansatte blir tatt med i prosessen og får den opplæringen de trenger. I spørreundersøkelsen svarer kun én av tre at de har gode ordninger for påfyll av kompetanse. Storvik minner om at behovet vil bli mye større i tida framover. – De ansatte må få kunnskapen de trenger, ellers går det ikke. Her har også fagbevegelsen et ansvar. De må bli enda flinkere til å ta med kompetanseheving som et krav i forhandlinger. Kun én av tre svarer at de kan påvirke endringer i egne arbeidsoppgaver. Storvik beskriver det som dramatisk. – Det er en oppskrift på å gjøre det dyrt og dårlig. For det første er medbestemmelse lovpålagt og avtalefestet, men ikke minst er det lønnsomt og smart å ta med ansatte i denne prosessen. Det er de ansatte som er nærmest brukerne, fastslår hun. Ansatte frykter ikke robotene Det er ikke de ansatte som er bremseklossen for den digitale utviklingen i offentlig sektor, viser ny rapport. TEKST: SIMEN AKER GRIMSRUD ILLUSTRASJON: VIDAR ERIKSEN PÅ JOBB / DIGITALISERING 60% 80% 70% mener ny teknologi gir muligheter til å løse oppgavene bedre. Bare én av ti mener det motsatte. oppgir at de er villige til å tilegne seg ny kompetanse for å kunne utføre nye arbeidsoppgaver. Bare 3,5 prosent sier de ikke er det. er ikke bekymret for at jobben blir borte på grunn av ny teknologi. Bare 13 prosent er bekymret for dette. fbaargang2017 fbseksjonFEL