| 2017 | 10 | FAGBLADET ~ 61 fra barnehagene dersom det ikke skapes rom for andre voksne. Med bachelorgrad i noe annet enn barnehagelærer, vil du ikke ha rett til annet enn assistentlønn, og mange vil derfor søke seg over i andre jobber som er bedre betalt. Samtidig kan barnehagene gå glipp av nyttig kompetanse. JEG ØNSKER AT MINE BARN skal omgås voksne med kunnskap om ulike fagområder, og jeg ønsker derfor å øke status og lønn for voksne med annen utdanning enn barnehagelærer. Barnehagelærerutdanningen gir bredde i kunnskapen, men det finnes mennesker med dybdekunnskap som vil virke positivt inn på barns utvikling. Ikke alle ønsker å være pedagogisk leder, men de kan sitte med mye Mange familier vil oppleve store utfordringer i form av sykdom, fattigdom, sosial marginalisering eller rusmisbruk. Alle foreldre risikerer på et eller annet tidspunkt å mangle forutsetningene for å skape en trygg hverdag for barna sine, og årsaken til disse manglene ligger ofte utenfor familiens kontroll. Så kan vi si at det er en dårlig idé å sette barn til verden når ikke alt ligger til rette, men mange av disse utfordringene kan oppstå på et senere tidspunkt, og det er her barnehagens sosiale utjevningsmandat bør virke inn. Ved høy kvalitet på barnehagene, vil dette skje automatisk. Barn skal ikke straffes for foreldres dårlige fysiske eller psykiske helse, tilknytning til arbeidslivet eller sosiale nettverk. Da trenger barna å bli møtt av ansatte i barnehagen som er i stand til å tilføre barnet de ressursene som hjemmet i en kortere eller lengre periode mangler. De ansatte i barnehagen trenger et godt arbeidsmiljø og trygge rammer som gir dem muligheten til å utføre jobben på en god måte. Her kreves for eksempel en tydelig ledelse, godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø og gode muligheter til faglig utvikling. Det fokuseres på den autoritative voksenrollen i barnehagen, men andre ressurser enn emosjonell kapital får lite oppmerksomhet. Gjennom danning og utdanning vil voksne mennesker utvikle evnen til refleksjon over egen praksis, men det finnes dessverre ikke rom for andre enn fagarbeidere og barnehagelærere i barnehagen. Derfor vil mye menneskelig kapital forsvinne Dårlige barnehager er barnehager med for få voksne, mangel på varme og grensesettende voksne. kunnskap som kan dras nytte av i barnehagen likevel. Sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, sosiologer, biologer og pedagoger kan ha viktig kunnskap om andre deler av samfunnet, og kan supplere barnehagelærerens kompetanse dersom de får lov til det. Det krever at assistentlønnen er høy nok til at mennesker med utdanning vil ønske å jobbe i barnehagen. En sosionom har også studielån, og bør derfor ikke lønnes på samme måte som en ansatt helt uten utdanning. For de har kunnskap om samfunn, relasjoner og sosial marginalisering som kan være nyttig i et utjevningsperspektiv, og disse bør vi utnytte i barnehagene. Vi må ta vare på de gode assistentene, og det gjør vi ikke ved å si at «feil utdanning» ikke kan brukes i barnehagene. ILLUSTRASJON: VIDAR ERIKSEN fbaargang2017 fbseksjonFEL