70 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | Tore jobbet i flere år for å bli ansatt. Etter at Fagforbundet og kommunenes interesseorganisasjon KS nylig opprettet en ny særavtale, kan dette gå automatisk for mange av kollegaene hans rundt i landet. Avtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for avlastere som arbeider etter helse- og omsorgstjenesteloven og besøkshjem som er etablert etter barnevernsloven. Resultatet er en minstelønnsavtale som medfører en vesentlig forbedring for det store flertallet av avlastere og besøkshjem. Mange av dem går kraftig opp i lønn, og de vil få rettigheter på linje med øvrige ansatte, blant annet rett til sykepenger, feriepenger og innmelding i kommunenes tjenestepensjonsordning. Avtalen kommer som følge av at Høyesterett i 2016 avviste anken fra Ålesund kommune etter at både tingretten og lagmannsretten hadde gitt en avlaster og støttekontakt medhold i at hun skulle ansettes i kommunen og ikke gå som oppdragstaker. Det er foreløpig ikke avklart hvem som vil falle inn under avtalen, og hvem som ikke vil gjøre det. I november sendte KS ut et rundskriv om den nye særavtalen, og Fagforbundet kommer til å sende ut supplerende informasjon til foreninger og tillitsvalgte. De som er omfattet av den, skal automatisk få nye rettigheter som ansatte. De som ikke hører noe, men som mener de skal omfattes av avtalen, må ta kontakt med sine lokale tillitsvalgte. Avlastere og besøkshjem får avtale SOLID ETTERBETALING Etter at han hadde henvendt seg flere ganger til kommunen og jobbet målrettet med saken, kontaktet han fagforeningen. – Tore hadde gjort et godt grunnarbeid, så min jobb ble å sende saken oppover i systemet til Fagforbundets regionale kompetansesenter, sier hovedtillitsvalgt Anita Dale. Saken endte med at Fagforbundet stevnet Meland kommune. Men det ble aldri noen rettssak. I et rettsforlik i sommer gikk kommunen med på å gi ham fast ansettelse og etterbetale et sekssifret beløp. – Jeg hadde merket meg en dom fra Ålesund, der en avlaster og støttekontakt fikk fast stilling, og der Høyesterett avviste anken fra kommunen og KS. Dette brukte jeg i min argumentasjon, og det gjorde også Fagforbundet. Jeg må få lov til å berømme forbundsadvokat Kjetil Edvardsen, som gjorde en fantastisk jobb. – Samtidig må jeg også gi skryt til kommunen, som til slutt tok ansvar og ordnet opp. Hvis nå de andre støttekontaktene og avlasterne får de samme betingelsene som jeg har oppnådd, så vil Meland være en foregangskommune på dette feltet, sier han. ØNSKER Å BIDRA For Tore personlig betyr det også noe å være en del av det aktive arbeidslivet. Han er født med en sykdom som gjør at han har svært lite førlighet i beina, men såpass at han kan kjøre en tilrettelagt bil. Han var i full jobb fram til 2000, men da gjorde senvirkninger av sykdommen at han ble uførepensjonist. – Jeg ønsker å bidra i samfunnet, og derfor betyr det litt ekstra for meg at jeg nå er blitt ansatt på lik linje med andre, sier han. IKKE RØRT PENGENE Paradoksalt nok kan ansettelsen også bli et lite problem, siden han har uførepensjon. Han har gått såpass mye opp i lønn, at uførepensjonen hans sannsynligvis vil bli noe redusert. – Det er litt surt, men samtidig er reglene slik at jeg bare kan tjene opp til et visst beløp uten at pensjonen blir redusert. Det må jeg forholde meg til, sier han. Derimot kan etterbetalingen føre til at pensjonen hans blir dramatisk redusert i år, siden hele beløpet regnes som årets lønn. – Etterbetalingen gjelder jo for fire år, og Fagforbundet har bedt om at beløpet fordeles på alle årene. Det vil gi meg en reduksjon som ikke er fullt så dramatisk, så jeg håper det går i orden. – Selv etter fire måneder har jeg ennå ikke hørt noe fra Nav. Derfor har jeg foreløpig ikke turt å røre pengene, sier Tore Eugen Hansen. * Jeg har fått akkurat de samme rettighetene som alle andre ansatte. TORE EUGEN HANSEN MELLOM OSS / FRA OPPDRAGSTAKER TIL ANSATT FIKK HJELP: Tore Eugen Hansen fikk fart på saken sin da hovedtillitsvalgt Anita Dale sendte den til kompetansesenteret i Hordaland og advokat i Fagforbundet sentralt. fbaargang2017 fbseksjonFEL